German-Croatian translation for gerade

german croatian
Gerade Nouns pravac
gerade Adjektiv pošten
gerade Adjektiv pouzdan
gerade Adjektiv iskren
gerade Adjektiv otvoren
gerade Adjektiv ravan
gerade Adjektiv paran
gerade Adjektiv uspravan
gerade Adjektiv tahi
gerade baš
gerade upravo

17 examples found

german croatian
Gerade Nouns pravac
die Gerade berührt den Kreis pravac dodiruje kružnicu
gerade Adjektiv iskren
ein gerader Mensch iskren čovjek
gerade Adjektiv ravan
gerade Linie ravna crta
gerade Bahn ravna putanja
gerade Feder ravno pero
gerade Spule ravni svitak
gerade Adjektiv paran
gerade Zahl parni broj
gerade Anzahl parni broj
gerade Funktion parna funkcija
gerade Adjektiv uspravan
sich gerade halten uspravno se držati
sich gerade halten držati se uspravno
gerade stehen uspravno stajati
sie hat eine geradee Haltung ona ima uspravno držanje
gerade upravo
sie sind gerade abgeschwommen upravo su otišli
gerade eben upravo sada
Ich wollte gerade gehen Upravo sam htio otići
der Lastwagen ist gerade abgebrummt kamion je upravo odbrujao